Samenwerking met internationale partners

Vakkennis van Automotive Quality, Logistiek en Manufacturing

Exitss kan uw bedrijf ondersteuning bieden m.b.t. het uitwerken, onderbouwen en opstarten van een doelmatig en geloofwaardig EHS beleid.

In het kader van duurzaam ondernemen wordt meer en meer belang gehecht aan de wijze waarop een onderneming met het milieu en de veiligheid en het welzijn van haar werknemers omgaat. Bedrijven die oog hebben voor de lange termijn en bijgevolg ook voor de kwaliteit van hun verhouding tot omgeving en werknemers, zijn in staat om duurzame winsten te genereren. Meer nog, modern ondernemen veronderstelt ondernemen op basis van waarden. Waar waarden zoals zorg dragen voor het milieu en het welzijn van de werknemer veelal nog als winstverlagend worden gezien, is Exitss ervan overtuigd dat het voeren van een pro actief milieu– en welzijnsbeleid een bijdrage kan leveren tot een verbeterd financieel resultaat. Arbeidsongevallen, incidenten, verzuim (grijs en zwart), calamiteiten allerhande kunnen zeer hoge kosten met zich meebrengen. De meest zichtbare kosten zijn veelal gekend. Dit in tegenstelling tot de verborgen kosten die maar liefst het zevenvoud kunnen bedragen van de zichtbare kosten. Naast het vermijden van onnodige kosten, is Exitss de mening toegedaan dat een goed imago, een gezonde en veilige werkomgeving een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot uw bedrijfsresultaat. Zo wordt duurzame meerwaarde gecreëerd voor alle aandeelhouders: de eigenaars van het bedrijf maar ook de klanten en werknemers.

Exitss kan in deze optiek volgende diensten aanbieden

Een doorlichting maken van uw huidig beleid. Wat is al goed? Wat kan beter?

Opsporen en reduceren van "verborgen kosten"

Helpen bij de voorbereiding van externe en interne audits

Het opstellen en begeleiden van een actieplan om uw EHS-performance te verbeteren

Het opzetten van een EHS-policy (beleidsverklaring, procedures, organisatie,…)

Ondersteuning bij "klassieke wettelijke opdrachten" zoals: dynamisch risico beheersysteem, jaaractieplan, globaal preventieplan, risico inventarisatie en evaluatie, onthaalbeleid, werken met derden, incidentenonderzoek, veiligheidsstudies, administratie (incidentenrapporten, identificatiedocument, indiensttellingen,..?), organisatie van CPBW, IDPBW

EHS Change management:

Hoe zorg ik ervoor dat mijn EHS beleid leeft en niet alleen een papieren werkelijkheid is?

Hoe kan ik het welzijns- en veiligheidsbewustzijn binnen mijn onderneming (of een welbepaalde afdeling) verhogen?

Motiveren van hiërarchische lijn.

Bij dit alles wil Exitss trouw blijven aan zichzelf. Window dressing is niet aan ons besteed.
Daarom zullen we u steeds eerlijk adviseren m.b.t. uw vraag en, waar nuttig, samenwerking met andere experten aanbieden.
We geloven immers dat doorheen intensief luisteren en overleg, kennis en competentie kunnen groeien, ja zelfs excellentie ontstaat !

EXITSS